Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB DE Tot Raval

www.sumapelraval.org

Tot Raval (EN ENDAVANT, EL PROPIETARI) amb domicili a efectes de notificacions al CARRER DEL CARME, 102 BAIXOS 08001, BARCELONA amb CIF G62860796 posa a disposició en el seu lloc web www.sumapelraval.org determinats continguts de caràcter informatiu sobre la campanya #sumapelraval.org, de la qual és impulsora. Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web del PROPIETARI per part dels USUARIS que hi accedeixin. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI al lloc web www.sumapelraval.org en totes i cadascuna de les pàgines, per a que les llegeixi, les imprimeixi i accepti a través d’internet i es trobi plenament informat.

L’accés al lloc web del PROPIETARI implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’hi ofereixen per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1.- La utilització del lloc web del PROPIETARI, no comporta la obligatorietat d’inscripció de l’USUARI. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc. Expressament EL PROPIETARI prohibeix el següent:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través d’ell per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes del PROPIETARI o a tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de manera encoberta, l’enviament de correus massius (“spaming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”).

1.2.- EL PROPIETARI podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

SEGONA.- CONTINGUTS.-Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- EL PROPIETARI utilitzant fonts internes i externes de tal manera que EL PROPIETARI únicament es fa responsable pels continguts elaborats de manera interna.

2.2.- EL PROPIETARI es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web. EL PROPIETARI no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionamient dels enllaços a llocs web de tercers que constin a www.sumapelraval.org. 

TERCERA.- RESPONSABILITAT.-

3.1.- EL PROPIETARI en cap cas serà responsable de:

3.1.1.- Les errades i incidències que es poguessin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

3.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

3.1.3.- De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers al lloc web, o bé directament, o bé a través d’enllaços o links. Tanmateix, Tot Raval col·laborará i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què es tingui coneixement fefaent de que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

3.2.- EL PROPIETARI es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de manera discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins assegurar-se l’efectiva responsabilitat dels danys que es poguessin produir. Tanmateix, EL PROPIETARI col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en el qual es tingui coneixement fefaent de que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

QUARTA.-DRETS D’AUTOR  I DE MARCA.- El lloc web del PROPIETARI – els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- està totalment protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida qualsevol reproducció, comunicació, distribució i transformació dels elements protegits esmentats, excepte consentiment exprés del titular. Els materials gràfics i escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a la seva disposició al lloc web són propietat de l’usuari que afirma mitjançant l’enviament de la seva autoria legítima i li assigna els drets de reproducció i distribució al PROPIETARI. 

CINQUENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.- Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre qualsevol controvèrsia o disputa derivada d’aquestes condicions generals, els jutjats i tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre. 

 SISENA.- En el cas que qualsevol clàusula d’aquest document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat de les presents condicions. EL PROPIETARI podrà no exercitar algún dels drets i facultats conferits en aquest document, la qual cosa no implicarà en cap cas la renúncia a aquests drets i facultats, llevat que expressament EL PROPIETARI ho reconegui de manera expressa.